Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  ห้วงระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย รวมทั้งสิ้น 13 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้

1.ผสมเทียมโคของ นาย สุพรรณ์ มีอาจชัย 10 ม.2 บ้านดอนคง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี

2.ผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ วันณี 5 ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

3.ผสมเทียมโคของ นาย อารี ผันผ่อน 25 ม.5 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

4.ผสมเทียมโคของ นางละเอียด วงค์สิงห์ 155 ม.12 บ้านโนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

5.ผสมเทียมโคของ นายสมพงษ์ วันณี 5 ม.9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

6.ผสมเทียมโคของ นางสุมาลี คงคลัง 95 ม.8 บ้านโพธิ์คำ ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

7.ผสมเทียมโคของ นางอุทิศ ศิลาคม 69 ม.1 บ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

8.ผสมเทียมโคของ นายปัดสา ผันผ่อน 6 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

9.ผสมเทียมโคของ นางรัศมี ศรีราชพนมปาน 121 ม.1 บ้านผือ ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

10.ผสมเทียมโคของ นายภาวัฒน์ อายุนันท์ 51 ม.7 บ้านนาไม้เฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

11.ผสมเทียมโคของ นายไพรทูรย์ ทรัพมาริน 409 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

12.ผสมเทียมโคของ นายวรพจน์ เครือเนตร 32 ม.4 บ้านดอนแคน ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

13.ผสมเทียมโค ที่ฟาร์ม ของ นาง เพ็ง แก้ววินิด 64 ม.2 บ้านท่าม่วง ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย