Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยร่วมประสานความร่วมมือ ปปส.ภ4 , ศป.ปส.อ. วังสามหมอ และ ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตำบลมั่นคง
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยร่วมประสานความร่วมมือ ปปส.ภ4 , ศป.ปส.อ. วังสามหมอ  และ ส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานตำบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนงานตำบลมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ซึ่ง       ต.หนองกุงทับม้า เป็นพื้นที่เป้าหมาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี