Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมออกให้บริการแก่เกษตรกร รวมทั้งปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ จ.หนองคาย และ จ.อุดรธานี ดังนี้
1. ผสมเทียมโคพันธุ์ชาโรเล่ส์ ของ นายเสถียร บุราโส บ้านโนนสะอาด ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2. รักษาโคป่วยของ นายทองด้วง สังสะอาด 236 ม.11 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
3. ผสมเทียมโคพันธุ์บราห์มันแดง ของ นางเกสอน เย่ 110 ม.15 บ้านนาเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผสมเทียมให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมอาชีพในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย