Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนฯ พร้อมกำลังพล ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่บุญจันทร์ หลานวงศ์ มารดาของ จ.ส.อ.พุธ หลานวงศ์  กำลังพลของหน่วย ณ ฌาปนสถาน วัดศรีสว่างบรมสุข ม.10 ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.65 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาประชาคมบ้านยางชุม หมู่ที่ 5 ต.นาทับไฮ  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 เวลา 1330 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ นายก อบต.นาทับไฮ และผู้นำชุมชน ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาของประชาชน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย ประจำปี งป.65 ณ หอประชุม อบต.นาทับไฮ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.62 เวลา 1730 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการเกษตรผสมผสาน ประจำปี งป.63 ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตรครัวเรือนในฤดูแล้งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของราษฎร ณ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง พร้อมเครื่องมือยานพาหนะและเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ ลงลูกรังและถมที่บริเวณภายในวัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรและการทำกิจกรรมต่างๆภายในวัด ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี