Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลหน่วย ให้การต้อนรับ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารไทรงาม และในโอกาสนี้ได้เข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำหน่วย , รับฟังการบรรยายสรุป, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมมอบพันธุ์ไก่ไข่ พันธุ์ปลา เมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิด ตามโครงการกองทัพไทย ผลิตแหล่งอาหารสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 ให้กับราษฎรในพื้นที่ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 1 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุม โครงการเดิน - วิ่ง สองแผ่นดิน (ศรีธาตุ - ท่าคันโท ครั้งที่ 1 มินิมาราธอน 2363 เพื่อร่วมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายไพศาล อุปมะ นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ เป็นประธาน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนเศษฐกิจพอเพียงของหน่วย จำนวน 20 คน โดยหน่วยได้จัดวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และนำชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ แก่คณะครูนักเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เยาวชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ณุติชาต รัตนกาฬ หน.สน.รอง เสธ.นทพ./รอง หน.ชุดตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะ ในโอกาสตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนงาน /โครงการ ประจำปี งป.2563 โดยรับฟังบรรยายสรุปและตรวจพื้นที่ปฎิบัติงานประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม,งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้,งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.นายูง ในโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง และเห็ดโคนน้อยในตะกร้า พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ของหน่วย จำนวน 40 คน โดยผู้บังคับหน่วยได้กรุณาจัดวิทยากรของหน่วยถ่ายทอดความรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม นำได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดไท้ มหาราชัน นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ที่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี