Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนหน่วยเข้าประสานการปฏิบัติ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวทางพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด-19 บ้านห้วยหินลาด โดยมี นายตระกูลวิทย์  อรรถมานะ เป็นผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างและรับการประสานงาน ณ  บ้านห้วยหินลาด  ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 23 เม.ย. 62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ณ ศาลาร่วมใจ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.21 สนภ.2 นทพ. ครบรอบปีที่ 56 (15 เม.ย.2563) โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่ตั้งหน่วยฯ  บวงสรวงรูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมถวายปัจจัยเครื่องไทยทาน ร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงาน/ โครงการ "ทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ และได้มอบของใช้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่แก่ชุดปฏิบัติงานช่าง ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย  พล.ต.ธวัชชัย  ดะนุดิษฐ์  ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำตามโครงการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบ ประจำปี งป.2563  โดยตรวจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติ ณ พื้นที่โครงการขุดลอกห้วยไพจาน บ้านคำค้อ ,โครงการขุดลอกห้วยกอก บ้านคำเมย ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และโครงการขุดลอกห้วยไพจานใหญ่ บ้านหนองหลัก  อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมี ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับและนำตรวจในครั้งนี้