Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.63 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. สั่งการให้ ศบภ.นพค.21 ฯ พร้อม รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2 เที่ยว ได้ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีประชาชนได้รับผลประโยชน์ 2 หมู่บ้าน รวมจำนวน 299 ครัวเรือน และราษฎรจำนวน 1,142 คน ณ พื้นที่หมู่ 5 และหมู่ 9 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เวลา 1100 บก.ทท. (นทพ.)  พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ตรวจและติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงาน/ โครงการงานขุดลอกห้วยหนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้นำชุมชนและราษฎรผู้ประสบวิกฤตภัยแล้ง ในพื้นที่ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี โดยมี ผอ.สนภ.2 นทพ. และ ผบ.นพค.21 สนภ.นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. รวมใจปรบมือเพื่อขอบคุณและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 5 นาที ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.)  พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานด้านการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงาน/ โครงการ "ทหารพันธุ์ดี" กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสมความมุ่งหมายของทางราชการ โดยมี ผอ.สนภ.2 นทพ. ผบ.พล.ม.3 และ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ต.บัวเงิน  อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง  บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะและเครื่องจักรกล เพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลชุดปฏิบัติงานต่อไป ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี