Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 62 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. รับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิิบัติราชการจาก พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ ในด้านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และตรวจเอกสารของแต่ละสายงาน (ต่อ) ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ คณะ สจร.ทหาร ที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลในห้วง วันที่ 8-11 ก.พ.62 ในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการแต่งกาย การกวดขันวินัยกำลังพล เรื่องเอกสารในการรับตรวจของแต่ละสายงาน สังเกตการณ์ซ้อมแผนเผชิญเหตุของหน่วย พร้อมชมการฝึกซ้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.21 สนภ.2 นทพ.ในการระงับเหตุอัคคีภัย บริเวณอาคารสถานที่และเขตสุขาภิบาลในพื้นที่ นพค.21.สนภ.2 นทพ บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62 เวลา 1650 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ) เป็นกรณีพิเศษ
บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ และนำกำลังพลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ) เป็นกรณีพิเศษ ในการนี้ นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้สนับสนุนรถประปาสนามเคลื่อนที่ ผลิตน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนผู้มาร่วมภายในงาน จำนวน 5,000 ขวด ณ ฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.62 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ ได้จัดผู้แทนฯ ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูไท "สืบฮอยต๋า วาฮอยปู่ ฮีตปู่มิเฮออย่า ฮีตย่ามิเฮอเส" ประจำปี 2562 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ซึ่งได้จัดเป็นประเพณีขึ้นทุกปี โดยกิจกรรมภายในงานมีการทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พิธีไหว้สาอัญญาหลวง และการแสดงฟ้อนรำภูไท โดยมี นายสมเกียรติ สุขธนะ รองนายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธาน ณ อบต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 29-31 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ.จรัญ ดุษฎี นตส.นทพ /หน.ชุดตรวจสอบภายใน และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้ตรวจด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ และด้านแผนงานโครงการ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี