Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ 6  ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 80 คน 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการประชุมกำลังพลหน่วย เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติของหน่วย ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยเน้นย้ำกำลังพลในเรื่องการระมัดระวังอุบัติภัยในที่ตั้งหน่วย บ้านพักอาศัยและจากการเดินทาง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของชุดจุดบริการประชาชนและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านนาสิงห์ หมู่ 2 , บ้านห้วยบักหาด หมู่ 16  ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 200 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านตาดทอง หมู่ 3  ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 65 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลหน่วยฯ เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร ที่ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.62-1 เม.ย.62 ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี