Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ /คณะกรรมการบริหารงานอำเภอศรีธาตุ ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายทินกร ดอนธงขวา ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.62 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาอำเภอศรีธาตุ ปีที่ 46 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 0820 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ โดยการตรวจปัสสาวะกำลังพลเพื่อหาสารเสพติด เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ อย่างเคร่งครัด ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาต จ.อุดรธานี