Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 31 มี.ค.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านนายาง หมู่ 7 , บ้านโนนสำราญ หมู่ 11 , บ้านคลองสาร หมู่ 17 ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 181 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 1 เม.ย.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ชี้แจงกำลังพลตามสั่งการ ผบ.นทพ. เรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. ลงร้อยละ 0.25 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับผู้ที่มีวงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ลงร้อยละ 0.25 โดยมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.62 เป็นต้นไป เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้ทราบ รวมทั้งบริหารการใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. ในโอกาสต่อไป ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ให้กับผู้แทน ผู้นำชุมชนบ้านโปร่ง-โพธิ์งาม เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญประเพณีบุญเดือน 4 (บุญผะเหวด) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.62 วัดโพธิ์ชัย ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ  บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลให้การต้อนรับ น.อ.หญิง มาริน  ดิษบรรจง ร.น. ผช.ผอ.กตน.3 สตน.ทหาร/หน.ชุดตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบเอกสารด้านการเงิน บัญชี การงบประมาณ และพัสดุ ประจำปี งป.61 และ งป.62 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.62 - 2 เม.ย.62 ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 25 มี.ค.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานดำเนินการประชาคมผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ณ  ห้องประชุมสภา อบต.พระบาทนาสิงห์  ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 42 คน เป็นผู้นำหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน