Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดชุดปฺฏิบัติงานช่าง ออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ดังนี้
1. ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 8.8 กม. ณ บ้านบัว หมู่ที่ 9 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
2. ซ่อมทางผิวจราจรลูกรังกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 1.4 กม. ณ บ้านบัว หมู่ที่ 9 ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
3. ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา ตามโครงการเกษตรผสมผสาน จำนวน 17 สระ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ส่วนราชการ “ศรีธาตุเกมส์” ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธ.ค.61 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทุกภาคส่วนและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคคลากรในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งสร้างร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 50 รูป พิธีบำเพ็ญพระราชมหากุศลทักษิณานุประทาน ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลนเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ. อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุดรธานี โดยประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมปั่นจักรยานรวมระยะทาง 28 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20,000 คน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานจัดกิจกรรม ณ ลานพิธีการ บก.กองบิน 23 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการประชุมถ่ายทอดนโยบายที่สำคัญ และข่าวสารจากการประชุม นทพ. และในการประชุมครั้งนี้ได้ให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆชี้แจ้งผลการปฏิบัติให้กำลังพลหน่วยรับทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและให้มีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี