Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา

  • เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.62 เวลา 0730 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายภัตตาหารพระสงฆ์ เนื่องในวันสถาปนาอำเภอศรีธาตุ ปีที่ 46 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมโครงการสร้างค่านิยมและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังบรรยายพิเศษ การระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อกำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  12 มิ.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร แก่เทศบาลตำบลหัวนาคำ เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคจำนวน 2 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 เวลา 0820 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ โดยการตรวจปัสสาวะกำลังพลเพื่อหาสารเสพติด เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดภายในหน่วยฯ อย่างเคร่งครัด ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาต จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62  เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ในการเตรียมความพร้อมของร่างกายกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ณ หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี