Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสมโภชน์พระพุทธรูปประจำเจดีย์  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้มีโอกาสทำบุญ ทำกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ในการนี้หน่วยร่วมทำโรงทานและทำบุญน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด เพื่อใช้ในงาน ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี่วัย ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลศรีธาตุ ทั้ง 9 ชุมชน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ ต.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี โดยมีนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามพื้นที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่เป้าหมาย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 ราย เพื่อให้ราษฎรเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาธร และเป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การจัดศูนย์จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง  นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 0800-1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้ารับบริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ในโอกาสที่ สบ.ทหาร จัดชุดทำบัตรข้าราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการกำลังพลหน่วยในสนาม ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี