Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.ธวัธชัย ดะนุดิษฐ์ รอง เสธ.นทพ. (ฝ่ายบริหาร) และคณะ ในโอกาสตรวจติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน งานเกษตรผสมผสาน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงของหน่วยฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหนัง ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภค  จำนวน 1 เที่ยว แก่วัดเวฬุวันบรรพต (ภูห้วย) หมู่ที่ 13 ต.หัวนาคำ และ รยบ.น้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร แก่ราษฎร ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้จากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินลดระดับลง

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทน ฯ ร่วมกับสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการในพื้นที่ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 1 บ้านตาดอึ้ง ,หมู่ที่ 2 บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ,หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไทรงาม รวมจำนวน 29 หลังคาเรือน  โดยสนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด   ณ ศาลากลางบ้าน บ้านตาดอึ้ง ม.1 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการเข้าตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะชุดตรวจ รอง เสธ.นทพ. ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคม โครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ โครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน โครงการเกษตรผสมผสานและการปฎิบัติงานด้านการข่าว ณ ตำบลชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย