Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชน) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว) โดยจัดนิทรรศการของหน่วยฯ เรื่องโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง การปูสระเก็บน้ำด้วยน้ำยางพารา ,การให้บริการตัดผมชายฟรี ,การสาธิตทำเตาเผาถ่านเศรษฐกิจ แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ณ วัดราษฎร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 5,8  ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 เม.ย.62 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ออกสื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ในรายการ "5 ทันข่าว 14 นาฬิกา"
โดยมีเนื้อข่าวดังนี้ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พันเอกชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน นพค.21สนภ.2 นทพ. และให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบขนม อาหารว่างและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมให้บริการประชาชนโดยการมอบผ้าเย็น เครื่องดื่ม ผลไม้ ลูกอม ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 พร้อมทั้งได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์ ได้แก่ รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน จำนวน 1 คัน และรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ฯ

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 12 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ให้การต้อนรับ พันเอกชัยวัฒน์  พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน นพค.21สนภ.2 นทพ. และให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมมอบขนม อาหารว่างและน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมให้บริการประชาชนโดยการมอบผ้าเย็น เครื่องดื่ม ผลไม้  ลูกอม ให้กับประชาชนผู้สัญจรไป-มา ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม  ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี   เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  โดยปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่  11 - 17 เมษายน  2562  พร้อมทั้งได้สนับสนุนยุทโธปกรณ์  ได้แก่ รถยนต์บรรทุกสัมภาระพร้อมเครน  จำนวน 1 คัน  และรถยนต์บรรทุกน้ำ  จำนวน 1 คัน  เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ฯ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 11 เม.ย.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของกำลังพลและครอบครัว ในโอกาสนี้ ผบ.นพค.21ฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลและเน้นย้ำเรื่องการระมัดระวังอุบัติภัยในที่ตั้งหน่วย บ้านพักอาศัย การเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง ณ หน้าบก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี