Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 1430 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน นพค.21 สนภ.2 นทพ. ซึ่งบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ ณ ทางหลวงหมายเลข 2023 ถ.ศรีธาตุ-วังสามหมอ หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยในการบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11- 17 เม.ย.62 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มอบของฝากเป็นอาหารว่าง ขนมและน้ำดื่ม ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บูรณาการร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง เป็นประธาน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.62 เวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ วัดหมู่บ้าน  บ้านพระบาทนาหงษ์ หมู่ 1 ,บ้านหงษ์สาวดี หมู่ 9 , บ้านพรสวรรค์ หมู่ 12 , บ้านนาหงษ์ทอง หมู่ 13 ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 125 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ณ วัดราษฎร์สามัคคีธรรม หมู่ที่ 5,8 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายสถิต  อาษาไชย ปลัดอำเภอศรีธาตุ ฝ่ายกลุ่มบริหารงานปกครอง เป็นประธาน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกำลังพล เพื่อถ่ายทอดผลการประชุม หน.นขต.นทพ. นโยบายที่สำคัญ ข้อสั่งการของ ผบ.นทพ. ประจำเดือน  มี.ค.62 โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงและการเตรียมดำเนินการ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. ลงร้อยละ 0.25 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับผู้มีวงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ลงร้อยละ 0.25  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี