Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 1300 โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการข่าว เข้าประสานงานกับผู้นำชุมชน อบต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อเข้าดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.62 ได้แก่ งานทาง งานน้ำ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ งานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 61 งานปรับปรุงทางลูกรัง เป็นทางผิวทางจราจรพาราซอยล์ซีเมนต์ Para Rubber Polymer Soil Cement ซึ่งดำเนินแล้วเสร็จจำนวน 2 เส้นทางรวม ระยะทาง 5.80 กม. ในพื้นที่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 5.00 กม.ในพื้นที่ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีถนนปลอดฝุ่นละออง แก้ไขราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง ในการนี้พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติงานช่าง เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ถวายน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด แด่พระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบประโยคนักธรรมชั้นตรี ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานในการจัดหาตลาด เพื่อเตรียมนำสินค้าของกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุนมาวางจำหน่าย เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง ตามคำกล่าวของ ผบ.นทพ. "ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของเรา " พร้อมทั้งช่วยเหลือชุมชนในการประกอบอาชีพให้มีตลาดรองรับอย่างยั่งยืนต่อไป ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.( หจก.มาร์กมอเตอร์ ) ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้นำคณะนายทหารและกำลังพลออกสำรวจพื้นที่ป่า ตามโครงการ อพ.สธ. ภายในพื้นที่อนุรักษ์ของหน่วย โดยจัดทำการวัดขนาดเส้นรอบวงที่ระดับอก (GBH) วัดความสูงของลำต้น วัดขนาดของทรงพุ่มที่ปกคลุม พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันทำความสะอาด และกำจัดวัชพืชในพื้นที่ปลูกป่า ที่มีพันธุ์ไม้หายากหลายชนิด เช่น ต้นพยุง ต้นประดู่ และต้นยางนาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นพค.21 สนภ.2 นทพ. หมู่ 5 บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี