Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 26 ส.ค.61 เวลา 0745 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รยบ.สัมภาระเครน เพื่อให้การ ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถของ พ.อ.อ. อนุชา ทับปัญญา สังกัด กองบิน 23 ที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ณ บริเวณถนน อ.ศรีธาตุ-อ.ไชยวาน บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ในเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 เวลา 0845 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การปฏิบัติงาน ด้านการข่าว" ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และกระจายถ่ายทอดให้ทั่วถึง(learning sharing and flowing) ทั้งนี้ เพื่อให้กำลังพลรับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 20 ส.ค.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมในด้านต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณภัยได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 23 ส.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ กอปภ.จ.อุดรธานี เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ.2558  โดยร่วมปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน ณ ห้องประชุมริมสระ โรงแรมนภาลัย อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ  รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.61 เวลา 0900  บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School ) ในเรื่อง"การปฏิบัติงานสายส่งกำลังบำรุง" เพื่อให้กำลังพลรับทราบข้อมูล มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภาระกิจได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี