• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลต่ำกว่านายทหารชั้นนายพล ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ นทพ.กำหนด ณ บริเวณหน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  บ.โคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอศรีธาตุชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวงศ์วริศ เหมียดไธสง ปลัดอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.61 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายปัจจัยพร้อมเครื่องไทยทาน และร่วมฟังพระธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพล เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.60 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมปลูกต้นยางนาจำนวน 200 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้กำลังพลเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมชุมนุมเยาวชน สนภ.2 นทพ. ประจำปี 2561 โดยจัดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ค.61 แล้วนั้น ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมรุ่งอรุณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม อ.หนองแสง จ.อุดรธานี