Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

มื่อวันที่ 20 ต.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดรถบรรทุกสัมภาระเครนพร้อมพลขับ จำนวน 1 คัน ให้การสนับสนุนขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูวัด ณ วัดป่าคำอ้อ ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 1300 โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธการและการข่าว เข้าประสานงานกับผู้นำชุมชน อบต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อเข้าดำเนินการตามแผนงาน/โครงการประจำปี งป.62 ได้แก่ งานทาง งานน้ำ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และ งานเกษตรผสมผสาน ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

มื่อวันที่ 20 ต.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลดำเนินการประสานงานและสำรวจข้อมูลร้านค้า โอทอป ในพื้นที่เพื่อเตรียมนำสินค้าของกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุนมาวางจำหน่าย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึง และเพื่อช่วยเหลือชุมชนในการประกอบอาชีพให้มีตลาดรองรับอย่างยั่งยืนต่อไป ณ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตรวจความก้าวหน้าโครงการประจำปีงบประมาณ 61 งานปรับปรุงทางลูกรัง เป็นทางผิวทางจราจรพาราซอยล์ซีเมนต์ Para Rubber Polymer Soil Cement ซึ่งดำเนินแล้วเสร็จจำนวน 2 เส้นทางรวม ระยะทาง 5.80 กม. ในพื้นที่ ต.ท่าลี่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1 เส้นทาง ระยะทาง 5.00 กม.ในพื้นที่ ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้มีถนนปลอดฝุ่นละออง แก้ไขราคายางพาราตกต่ำอีกทางหนึ่ง ในการนี้พร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานกับชุดปฏิบัติงานช่าง เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างสูงสุด