• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 4 นาย ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ.นทพ. (พ.) และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ โดยผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่ ต.โพนแพง และ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้
1. งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 2 โครงการ
2. งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 4 โครงการ
3. งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน จำนวน 3 กลุ่ม
4. งานเกษตรผสมผสาน จำนวน 17 สระ
5. งานด้านการข่าว โดยพบปะเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ต.โพนแพง และ ต.บ้านต้อน อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ สนภ.2 นทพ. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และเยาวชนให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 21-25 พ.ค.61 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้กล้าคิดกล้าแสดงออกในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม และประเทศชาติ ด้วยการสอดแทรกอุดมการณ์ให้เด็กและเยาวชน มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเคารพในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อสร้างชุมชน สังคม ให้มีความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รู้จักสิทธิหน้าที่ การเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิของผู้อื่น รับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม อีกทั้งยังได้รับความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของตนเอง ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งเยาวชนที่เข้าอบรมเป็นเยาวชนในพื้นที่ รับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค 2 จำนวน 60 คน ณ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ต.ทับกุง อ.หนองแสง จว.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 23 พ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. ประเสริฐ บุญทรง ร.น. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงกลาโหม ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการตามแผนงาน/โครงการขุดลอกหนองบ้านโคกข่า ในพื้นที่ บ.โคกข่า ม.8 ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานีโดยมี นาย ปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีธาตุ และนาย บุญฤทธิ์ ไชยคำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโปร่ง เป็นผู้รับมอบโครงการ

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68