Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2561โดยการลงแขก ดำนาข้าวด้วยพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ณ ศูนย์การเรียนรู้นอกหน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.กุดอีเฒ่า ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี


 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 เวลา 0800 - 1200 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วยเข้าร่วมบริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ประจำปี งป.2563 ในพื้นที่ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยมี นายก อบต.นาหนัง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. และ ผอ.สนภ.5 นทพ.ในฐานะผู้แทนกองทัพไทย ร่วมการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมการจัดการน้ำหลากปี 2561 "ร่วมกับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวน 200 คน ณ โรงแรมวีวิช อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมรูปแบบการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสถานการณ์อุทกภัยเป็นสถานการณ์การฝึกหลัก ซึ่งกำหนดฝึกในวันที่ 5 ก.ค.61 ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จ.ขก.ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขก. เป็นประธาน