Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 6 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จว.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จว.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 150 ตัน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา พื้นที่อ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย อ.พล จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งหน่วยได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างและเครื่องจักรกล ขุดลอกและขนย้ายวัชพืชไปทิ้ง เพื่อให้มีความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์สวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ระหว่างวันที่ 6 มิ.ย- 5 ก.ค.61 ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 7 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จว.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จว.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 300 ตัน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง จำนวน 6 นาย, รถขุดตักแขนยาว จำนวน 1 คัน รถขุดตักแขนสั้น จำนวน 1 คัน รถถากถาง จำนวน 1 คัน รยบ.น้ำมัน จำนวน 1 คัน และ รยบ.เทท้าย จำนวน 2 คัน พร้อมพลขับ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและจิตอาสาใน อ.พล จว.ขอนแก่น ขุดลอกผักตบชวา ธูปฤาษี เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของบึงละเลิงหวายและลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัย ณ บึงละเลิงหวาย ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ได้ผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ รวมน้ำหนัก 300 ตัน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 9 มิ.ย.61 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.63 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ที่วัดศรีอุดมพร ม.1 บ.นาหนัง ,ม.11 บ.ใหม่โพธิ์ชัย ,ม.13 บ.คำสว่าง และ ม.15 บ.นาเจริญ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 300 คน