Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมยุทธโธปกรณ์ ร่วมพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล และยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปี 2563 โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกับ อำเภอศรีธาตุ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น ในพื้นที่รับผิดชอบ  ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาจากความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตามนโยบายของทางรัฐบาล โดยกองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เร่งดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ดังเจตนารมย์ที่ว่า  “ นักรบสีน้ำเงิน ความสุขของประชาชน คือ ความสุขของเรา ” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี  โดยมี นายนิวัฒน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. และคณะ ในการลงพื้นที่ ตรวจพิจารณาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม จำนวน 4 โครงการ งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 7 โครงการ งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน จำนวน 4 โครงการ งานเกษตรผสมผสาน จำนวน 16 โครงการ
ในพื้นที่ ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.  จัดการอบรมภายในหน่วย (unit school) เรื่อง "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยื่น เพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ " ทั้งนี้ให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยื่น สามารถนำไปถ่ายทอดให้ความรู้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยได้ ณ  ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอศรีธาตุ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยสนับสนุนขนมพร้อมทั้งของรางวัลมอบให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ลานโอท็อป เทศบาลตำบลศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 0915 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา (Unit school) ให้กับกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายของหน่วย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา  เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ณ  ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธาน