Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ./หน.ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน (ศปม.นพค.21 สนภ.2 นทพ.) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อขอเข้าตรวจในพื้นที่ ได้จัดชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน (ศปม.นทพ.) ลงพื้นที่ตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามาตรการผ่อนคลายให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของพื้นที่ อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น
ผลการตรวจ ตรวจผู้ประกอบการร้านค้า พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค อยู่ในเกณฑ์ดี และมีมาตรการป้องกันโรค

คำแนะนำของชุดตรวจ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

สถานที่ที่ทำการตรวจ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ขอนแก่น และเซเว่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 5 พ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อสวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ตามมาตราการลดผลกระทบจาก COVID-19 โดยการจำหน่ายมะม่วงพันธุ์มหาชนก และพันธุ์น้ำดอกไม้ จำนวน 1,000 กิโลกรัม นำมาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรที่กำลังล้นตลาดและราคาตกต่ำ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ บก.นทพ. เขตดอนเมือง กรุงเทพ

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทน
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ โคก หนอง นาโมเดล ในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ เพื่อหารือและแบ่งมอบหน้าที่การปฏิบัติในโครงการ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไล รอง ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักกล ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในพิธี kickoff โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวทางพระราชดำริฯ ต้านภัยโควิด-19 โดยมี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน   ณ ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 4 พ.ค.63  บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  นำกำลังพลลงพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหา และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยการจัดซื้อมะม่วงพันธุ์มหาชนก และพันธุ์น้ำดอกไม้  จำนวน 2,000 กิโลกรัม  นำมาจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ผู้บริโภค เพื่อช่วยระบายสินค้าทางการเกษตรที่กำลังล้นตลาดและราคาตกต่ำ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ณ  บ้านหนองบัวชุม  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์