• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยฯ เข้าสำรวจพื้นที่บ้านพักอาศัยของเด็กหญิงฐิตาภรณ์ เทียมภัก ที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ เมื่อวันที่ 9 พ.ย.61 และดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อบูรณาการร่วมกันให้การช่วยเหลือต่อไป ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ 6 ต.โคกสะอาด  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.  จัดการฝึกอบรมภายในหน่วย (unit school) เรื่อง "การซักซ้อม ป้องกันระงับอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บเบื้องต้น " เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน ณ  นพค.21 สนภ.2 นทพ.  บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันกองทัพเรือ (Navy Day 20 พ.ย.) ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลที่แต่งกายเครื่องแบบทหารเรือ ร่วมสักการะพระสาทิสลักษณ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และสักการะพระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่สุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย ในการนี้ ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ได้ให้โอวาทแก่กำลังพล เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของ "กองทัพเรือ" ซึ่งเป็นเหล่าทัพหนึ่ง ที่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตย คุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมทั้งให้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ทหารพัฒนาในปัจจุบัน คือ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ม.5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.61 เวลา 0630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลต่ำกว่านายทหารชั้นนายพล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ นทพ.กำหนด ณ บริเวณหน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี