• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 300 ขวด ให้กับผู้แทน ผู้นำชุมชนบ้านโปร่ง-โพธิ์งาม เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมในงานบุญประเพณีบุญเดือน 4 (บุญผะเหวด) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.62 วัดโพธิ์ชัย ต.บ้านโปร่ง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ  บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 25 มี.ค.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานดำเนินการประชาคมผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน ณ  ห้องประชุมสภา อบต.พระบาทนาสิงห์  ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชาคมจำนวน 42 คน เป็นผู้นำหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม และเป็นการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ความรัก ความภาคภูมิใจต่อหน่วยของกำลังพล  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา บก.ทท.  ประจำปี 2562  ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21.สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ดร.สนธิ นวกุล รอง หน.คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ บก.ทท. พร้อมคณะ ในโอกาสติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดของ ศอ.ปส.ทท.ในพื้นที่ จว.น.ค.โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในห้องประชุมและตรวจผลการปฎิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของ นพค.21 สนภ.2 นทพ. ณ  ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีสมโภชน์พระพุทธรูปประจำเจดีย์  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้กำลังพลของหน่วยได้มีโอกาสทำบุญ ทำกุศล เพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ในการนี้หน่วยร่วมทำโรงทานและทำบุญน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 600 ขวด เพื่อใช้ในงาน ณ วัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี