Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 เวลา 0900  บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป  ตลอดจนสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจแก่ประชาชนในท้องถิ่นอำเภอศรีธาตุ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.62 เวลา 08.30 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและการดำเนินกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้จากการจัดงาน ไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการผลิต และการลดต้นทุนการผลิตข้าวในไร่นาของตนเอง  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีธาตุ  บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายปัจจัยไทยทาน เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากพระครูศาสนกิจสุนทร เจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ และเจ้าอาวาสวัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 08.30 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล 2 นาย พร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1คัน  จำนวน 2 เที่ยว ให้การสนับสนุนแก่สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ เพื่อใช้ในการเตรียมดินทำนาโยน ซึ่งเป็นการเตรียมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.62  ณ บ้านกุดอีเฒ่า ม.2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 เวลา 0900  บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต.เกรียงศักดิ์ ศากยะวงศ์ จก.กง.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบระบบสายงานการเงิน (ส่วนภูมิภาค) โดยรับฟังบรรยายสรุป พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปฏิบัติงาน ภายในห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วย นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี