• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงกำลังพล เพื่อถ่ายทอดผลการประชุม หน.นขต.นทพ. นโยบายที่สำคัญ ข้อสั่งการของ ผบ.นทพ. ประจำเดือน  มี.ค.62 โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ.ได้เน้นย้ำในเรื่องการจัดชุดปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติเพื่อความมั่นคงและการเตรียมดำเนินการ การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. ลงร้อยละ 0.25 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับผู้มีวงเงินฝากตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ลงร้อยละ 0.25  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.62 เวลา 1100 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ 6  ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 80 คน 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 1900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเป้าหมายในการพัฒนา ประจำปี งป.64 เพื่อรวบรวมข้อมูลและเตรียมจัดทำแผนงานพัฒนาให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของประชาชน  ณ ศาลาหมู่บ้าน  บ้านโปร่งสำราญ หมู่ 8 ,บ้านกาญจนา หมู่ 15  ต.พระบาทนาสิงห์  อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย มีราษฎรร่วมรับฟัง 212 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการประชุมกำลังพลหน่วย เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติของหน่วย ในห้วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยเน้นย้ำกำลังพลในเรื่องการระมัดระวังอุบัติภัยในที่ตั้งหน่วย บ้านพักอาศัยและจากการเดินทาง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของชุดจุดบริการประชาชนและชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเตรียมให้บริการแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562  ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี