Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมผู้บังคับบัญชา
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมประชุมสรุปผลการถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดอุดรธานี ของคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ ชุดที่ 1 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) อาคาร 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  14 พ.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร แก่เทศบาลตำบลหัวนาคำ เพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคจำนวน 3 เที่ยว รวมปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนและประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค ณ บ้านกุดอีเฒ่า หมู่ที่ 2 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการซ่อม สร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรง เหมาะเป็นที่พักอาศัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองจังหวัดอุดรธานี 125 ปี ตามนโยบาย 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นไอรัก) ณ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 5 บ้านป่าไร่ และบ้านเลขที่ 65/1 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์พัฒนา ต.หนองนกเขียน อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62  เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.บรรเจิด รามโกมุท รอง จก.ผท.ทหาร พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจรับ-ส่งมอบสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ กับบริษัทจีไอเอส  ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ  จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  10 พ.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ให้การสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ รยบ.น้ำ ขนาด 6,000 ลิตร สนับสนุนน้ำอุปโภค  จำนวน 3 เที่ยว แก่วัดป่าภูวังทอง บ้านพรหมลิขิต หมู่ที่ 14 ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี เติมใส่ถังบรรจุน้ำให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนกิจการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การจัดงานต้อนรับผ้าป่าและงานมุทิตาจิต ในวันที่ 15 พ.ค.62 และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้จากภัยแล้ง ที่ส่งผลให้ปริมาณแหล่งน้ำผิวดินลดระดับลง