• หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เทิดทูนสถาบัน

  • มุ่งมั่นพัฒนา

  • ประชารัฐมั่นคง

  • โทรศัพท์ ๐๔๒๑๔ ๐๐๑๔

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีธาตุ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) การเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ การจัดศูนย์จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการเตรียมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ จ.อุดรธานี โดยมี นายปิยะพงษ์ บุญส่ง  นายอำเภอศรีธาตุ เป็นประธาน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 62 (บก.ทท.) นทพ. โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามพื้นที่ชายแดน ประจำปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่เป้าหมาย ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 ราย เพื่อให้ราษฎรเกิดความรักความสามัคคี เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมนำแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทำให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ชุมชนมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาธร และเป็นการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชน อาสาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังในชุมชนใกล้พื้นที่ตั้งหน่วยและเป็นเยาวชนในสถานศึกษาของตำบลเป้าหมาย ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

วันที่ 13 มี.ค.62 เวลา 0800-1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. เข้ารับบริการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ในโอกาสที่ สบ.ทหาร จัดชุดทำบัตรข้าราชการเคลื่อนที่ ออกให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวข้าราชการกำลังพลหน่วยในสนาม ณ ห้องประชุม นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการ "เยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด" รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 40 คน ซึ่งจัดให้มีการดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 6-9 มี.ค.62 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรภายนอกและภายในหน่วยฯ  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในปัจจุบันและเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน  เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ณ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย