Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมภายใน นพค.21 สนภ.2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 18-28 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสถานีผสมเทียมทั้งสิ้น 3 สถานีผสมเทียม ได้แก่ อ.กู่แก้ว ,อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย ,อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโค นายเชิดชัย ปัตบุตร 117 ม.10 บ.โคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
2. ผสมเทียมโค นางปัญจา สุรวิทย์ 9 ม.9 บ.โนนสมบูรณ์ ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
3. ผสมเทียมโค นายเป๊ะ ทองคำ 23 ม.9 บ.โคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
4. ผสมเทียมโค นายทองใบ คำไหว 27 ม.1 บ.หัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์ซาฮิวาล
5. ผสมเทียมโค นายสำเภา ดาระแห 75 ม.1 บ.โนนถั่วดิน ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ผสมพันธุ์บราห์มันแดง
6. ช่วยเหลือ นายอารี ผันผ่อน ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี รักษาโคมดลูกทะลัก
7. ผสมเทียมกระบือ นางอัจฉริยาพร สุวพรม 200 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ผสพันธุ์ ปลัก (กระบือ)

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 เวลา 0630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลต่ำกว่านายทหารชั้นนายพล ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ นทพ.กำหนด ณ บริเวณหน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่  24 ก.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก / แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ  บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ.  บ้านโคกหนองแวง  ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.62 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทหารที่มีระเบียบวินัยที่ดี ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ ที่รวมพลประจำวัน หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี