Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมภายใน นพค.21 สนภ.2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลหน่วยร่วมทำบุญใส่บาตร และจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ ห้วงวันที่ 6 - 13 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลชุดช่างซ่อม และพลขับรถ,พลประจำ หน่วย นสน. และ ช.พัฒนา ฯ ทำการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ยุทโธปกรณ์ ในการเข้าปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ที่ตั้ง นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ที่ 5  ต.นายูง  อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.        นำกำลังพลร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 1 รูป จากสำนักสงฆ์บึงกุดเต่า  เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศล เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 6 - 10 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมกระบือ โค รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมกระบือของ นายพิเชฐ พันพินิจ 81 ม.3 บ้านดอนกลาง ต.พังงา ต.หนองหาน จ.อุดรธานี
2. ติดตามลูกโคเกิดใหม่ของ นางนัฐทิยา เตชะผล 2 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
3. ผสมเทียมโคของ นางงวง บุญพามา 91 ม.10 บ้านโคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พันธุ์ชาโรเล่ส์
4. ผสมเทียมโคของ นายประสิทธิ์ จันทมา 269 ม.11 บ้านคอนสาย ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโคของ นายที บุญสิทธิ์ ม.7 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทหารที่มีระเบียบวินัยที่ดี ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ ที่รวมพลประจำวัน หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี