Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมภายใน นพค.21 สนภ.2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.63 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยการชี้แจงให้กำลังพลทราบถึงสถานการณ์ทั้งในและนอกพื้นที่ตั้งหน่วยเป็นรายวัน และเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 โดยเน้นย้ำเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การตั้งจุดตรวจคัดกรองกำลังพลด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายและติดสติ๊กเกอร์ผ่านการวัดอุณหภูมิที่บัตรประจำตัวก่อนปฏิบัติงานทุกวัน ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 โดยการชี้แจงให้กำลังพลทราบถึงสถานการณ์ทั้งในและนอกพื้นที่ตั้งหน่วยเป็นรายวัน และเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตามนโยบายของ รัฐบาล ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ. อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 17 - 20 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโค กระบือ รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1.ผสมเทียมโคของ นายจรูญ นาทองรัตน์ 39 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
2.ผสมเทียมกระบือของ นาย ไพรทูรย์ ทรัพย์มาริน 101 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง จ.หนองคาย
3.ผสมเทียมโคของ นางนงเยา ศิริเกตุ 62 ม.7 บ้านหนองช้างคาว ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
4.ผสมเทียมโคของ นางมนัสนรรท์ โนวาฤรษ 129 ม.7 บ้านนาไม้เฮียว ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
5.ผสมเทียมโคของ นาย ปัดสา ผันผ่อน 6 ม.2 บ้านโนนจำปา ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
6.ผสมเทียมโคของ นายคำสอน ใสสะอาด 398 ม.9 บ้านบัว ต.ชุมช้าง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 สนับสนุนเครื่องจักรกลรถขุดตักจำนวน 1 คัน พร้อมพลขับ ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำชั่วคราว ขนาด 10 ×10×4 เมตร จากสระน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน เนื่องจากเกิดการตื้นเขิน ให้มีน้ำซับไหลเข้าท่อสูบน้ำดิบในการทำน้ำประปาของชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำอุปโภคที่เพียงพอ ณ  บ้านคำปลากั้ง หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อ 19 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เป็นมาตรการเร่งด่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสร้างความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้กำลังพลมีความตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตกใจ ,แจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่กำลังพลทุกนายและเน้นย้ำให้สวมในทุกครั้ง ,จัดให้มีบริการเจลหรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกำลังพลทุกนายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรด ,จัดหาภาชนะบรรจุน้ำร้อนในการลวกภาชนะ จาน ช้อน ชาม ก่อนรับประทานอาหาร ,ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและเช็ดทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน บ้านพัก รถโดยสาร ห้องออกกำลังกาย โรงประกอบเลี้ยง เพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5 ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี