Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมภายใน นพค.21 สนภ.2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบริการประชาชนประจำจุดบริการห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งหน่วยได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับ สภ.ศรีธาตุ, เทศบาลศรีธาตุ, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ,ท้องที่ และ รพ.สต.ศรีธาตุ ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย นายทหารประทวน 4 นาย โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1.สอบถาม แนะนำเส้นทาง จำนวน 2 คน
2.การบริการน้ำดื่ม จำนวน 45 คน
3.การบริกาซ่อมตรวจ/ซ่อมยานพาหนะ 1 คัน
4.การให้บริการห้องสุขา - คน
5.การบริการทางการแพทย์ - คน
6.การชาร์จแบตมือถือ 3 คน

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทยในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งหน่วยได้บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับ สภ.ศรีธาตุ, เทศบาลศรีธาตุ, หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ,ท้องที่ และ รพ.สต.ศรีธาตุ โดยหน่วยจัดกำลังพลปฏิบัติงาน นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย นายทหารประทวน 4 นาย พร้อมรถบรรทุกน้ำและรถสัมภาระเครน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร-เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย ณ จุดบริการประชาชน หน้าโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 2023 ถนนสายศรีธาตุ - วังสามหมอ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี
ซึ่งได้ให้บริการดังนี้
1.สอบถาม แนะนำเส้นทาง จำนวน 8 คน
2.การบริการน้ำดื่ม จำนวน 27 คน
3.การบริกาซ่อมตรวจ/ซ่อมยานพาหนะ 1 คัน
4.การให้บริการห้องสุขา - คน
5.การบริการทางการแพทย์ - คน
6.การชาร์จแบตมือถือ 1 คน

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคของ
1. นายอารีย์ ผันผ่อน 25 ม.2 พันธุ์บราห์มันแดง
2. นายคำภีร์ โสดาเดช พันธุ์ซาฮิวาล
3. นายเดชมงคล ผาชัย พันธุ์กำแพงเงิน
รวมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย จำนวน 3 ราย รวม 3 ตัว

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 19-20 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานช่าง? พร้อมยุทโธปกรณ์? จาก?ช.พัฒนา? นพค.?21? ?สนภ.2? นทพ. ประกอบด้วยรถขุดตัก 1 คัน , รถตักหน้า-ขุดหลัง 1 คัน และ รยบ.เทท้าย 3 คัน เข้าให้การสนับสนุน ดำเนินการขุดและขนย้ายวัสดุดินถม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม ภายในบริเวณวัดป่าโพนพระเจ้า บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ? จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นวัดที่มีพื้นที่ติดที่ตั้งหน่วย และอยู่ในโครงการ 1 หน่วย 1 วัด  1 โรงเรียน 1 ชุมชน ตามนโยบายของ ผบ.ทสส.

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 9 - 16 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดเจ้าหน้าที่ชุดขุดสระเก็บน้ำในไร่นา? เข้าดำเนินการในโครงการเกษตรผสมผสาน? ประจำปี?งบประมาณ 2563 ในพื้นที่? อ.โพนพิสัย? จ.หนองคาย? จำนวนทั้งสิ้น 16 สระ การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน? แล้วเสร็จจำนวน 10 สระ? คิดเป็นร้อยละ 62.5 ราษฎรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติ?ระดับดีมาก? มีรายละเอียดดังนี้
1.นายสมบูรณ์ ธรรมคุณ บ้านเลขที่ 25 หมู่? 3 บ.ดงบังเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
2.นายธชนินท์ ภิญโญ บ้านเลขที่ 90 หมู่? ?3 บ.ดงบังเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
3.นางสาคร กองทรัพย์ บ้านเลขที่ 23 หมู่? 3 บ.ดงบังเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
4.นายทัศนัย สวยสะอาด บ้านเลขที่ 105 หมู่? 3 บ.ดงบังเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
5.นางสุภาพร ศิริรอบ บ้านเลขที่ 52 หมู่? 3 บ.ดงบังเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
6. นางพิกุล ยัติสิทธิ์ บ้านเลขที่ 92 หมู่? 10 บ.โคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
7.นางวรรณี พันธ์พิมพ์ บ้านเลขที่ 48 หมู่? 10 บ.โคกพัฒนา ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
8.นางหวิน ชลเพชร บ้านเลขที่ 45 หมู่?4 บ.กุดแกลบ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย
9. นายปิ่น หนูกล้วย บ้านเลขที่ 58/12. บ.โพธิ์ศรี ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
10. นางนฤมล พาสัญจร บ้านเลขที่ 90 /7 บ.ต้อนเหนือ ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย