Warning: file_put_contents(/var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/modules.js): failed to open stream: Permission denied in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Page.php on line 18  กิจกรรมภายใน นพค.21 สนภ.2
  • หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๒๑ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา

  • เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง

  • Mobile Development Unit 21

  • http://mdu21.rtarf.mi.th

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดฝึกอบรม (Unit School) การปรนนิบัติบำรุงและการใช้งานยานพาหนะและเครื่องจักรกล ให้กับเจ้าหน้าที่ ช.พัฒนา และ นสน.นพค.21 สนภ.2 นทพ. ณ ห้องประชุม บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดผสมเทียมของหน่วยฯ ให้บริการผสมเทียมโคของ นายทวี ดวงจันทร์  พันธุ์ชาฮิวาล และ โคของ นางสังวาล สิทธิโชติ พันธุ์บราห์มันแดง และติดตามลูกโคเกิดใหม่ พันธุ์ชาฮิวาล เพศเมีย อายุ 3 เดือน ร่วมทั้งปฏิบัติการด้านปศุสัตว์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย จำนวน 2 ราย รวม 2 ตัว

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 0815 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อาจอง บัวชุม ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วยจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันธรรมสวนะ ณ บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

 

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของทหารที่มีระเบียบวินัยที่ดี ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร และเป็นแบบอย่างอันเดียวกัน ณ ที่รวมพลประจำวัน หน้า บก.นพค.21 สนภ.2 นทพ. บ้านโคกหนองแวง ต.นายูง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68 Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/clients/client74/web79/web/www/templates/dd_businessv2_44/library/Artx/Content/Item.php on line 68

ห้วงระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.21 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการออกให้บริการผสมเทียมโคให้กับสมาชิกในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสถานีผสมเทียมทั้งสิ้น 3 สถานีผสมเทียม ได้แก่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี และ อ.โพนพิสัย , อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย เพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ ดังนี้
1. ผสมเทียมโคของ นางมณีรัตน์ พรมวันนา 74 ม.3 บ้านไร่พัฒนา ต.สะแบง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี พันธุ์แองกัส
2. รักษากระบือ ที่ป่วยของ ร.ต.ต.บุญส่ง ไยแก้วมูล 144 ม.3 บ้านหนองสะหนาย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
3. ผสมเทียมโคของ นายทาง นามแก้ว 113 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
4. ผสมเทียมโคของ นายคำภึร์ โสดาเดช ม.2 บ้านโนนจำปา ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง
5. ผสมเทียมโคของ นายคำภา ดอนวิชา 122 ม.1 บ้านค้อใหญ่ ต.ค้อใหญ่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์บราห์มันแดง และติดตามลูกโคเกิดพันธุ์ชาฮิวาล เพศผู้ อายุ 3 เดือน
6. ผสมเทียมโคของ นายสุวิทย์ โคตรสุโน 31 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล
7. ติดตามลูกโคเกิดของ นางณี สินธุวาปี 33 ม.12 บ้านหนองบง ต.คอนสาย อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี พันธุ์ซาฮิวาล เพศผู้ อายุ 7 วัน